Ctrl+Mouse Wheel to Zoom Out/In.
Atom - Minimal Portfolio WordPress Theme

Close