Ctrl+Mouse Wheel to Zoom Out/In.
Nova - Fashion PrestaShop Theme

Close