Ctrl+Mouse Wheel to Zoom Out/In.
FlexMarket PrestaShop Theme

Close