Ctrl+Mouse Wheel to Zoom Out/In.
Fusion - WordPress Blog Theme WordPress Theme

Close