Ctrl+Mouse Wheel to Zoom Out/In.
Aahva WordPress Blog Theme WordPress Theme

Close