Ctrl+Mouse Wheel to Zoom Out/In.
Sensei - Martial Arts WordPress Theme

Close