Ctrl+Mouse Wheel to Zoom Out/In.
Wheelicon PrestaShop Theme

Close