Ctrl+Mouse Wheel to Zoom Out/In.
Xroadz WordPress Theme

Close